Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Najczęściej zadawane pytania

 • Ile kasa będzie kosztować lekarza (czy przysługuje mi ulga)?

  Ceny kas fiskalnych podawane przez producenta/dystrybutora, a efektywny realny wydatek lekarza to dwie różne kwoty. Dlaczego? Lekarz nie jest płatnikiem VAT, jednakże przysługuje mu odliczenie 90% wartości kasy, nie więcej jednak niż 700 zł. Przy cenie kasy netto 1000 zł (brutto 1230 zł), efektywny koszt kasy , jaki lekarz poniesie, będzie wynosił 1230 – 700 = 530 zł
 • Ile kasa będzie kosztować prawnika (czy przysługuje mi ulga)?

  Ceny kas fiskalnych podawane przez producenta/dystrybutora, a efektywny realny wydatek prawnika to dwie różne kwoty. Dlaczego? Prawnikom, po raz pierwszy kupującym kasę fiskalną, przysługuje odliczenie 90% wartości kasy, nie więcej jednak niż 700 zł. Prawnicy, będąc płatnikami VAT mogą sobie odliczyć wartość tego podatku. Przy cenie kasy netto 1000 zł (brutto 1230 zł), efektywny koszt kasy , jaki prawnik poniesie, będzie wynosił 1000 – 700 = 300 zł (230 zł Vat-u można odliczyć).
 • Co zrobić, żeby otrzymać zwrot kwoty wydanej na zakup kasy?

  Należy:
  • być właścicielem kasy,
  • posiadać dowód zapłaty należności za kasę,
  • posiadać kasę z homologacją Ministerstwa Finansów,
  • złożyć oświadczenie o ilości i miejscach instalacji kas,
  • dokonać we właściwym Urzędzie Skarbowym zgłoszenia instalacji kasy do 7 dni od daty jej fiskalizacji
  Specjaliści DCKF służą Państwu w tym względzie pomocą
 • Od kiedy muszę zacząć używać kasy fiskalnej?

  Kasę rejestrującą (potocznie zwaną fiskalną) muszą mieć firmy sprzedające towary i usługi klientom detalicznym, czyli osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym. Taki ogólny obowiązek wynika z ustawy o VAT. Szczegółowe zasady określa rozporządzenie ministra finansów z 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (DzU nr 51, poz. 375 ze zm.). Tam też wymienione są wyjątki - kiedy przedsiębiorcy nie muszą instalować urządzeń fiskalnych.
  Nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zakłada rozszerzenie katalogu podatników, którzy w roku 2011będą musieli ewidencjonować wszystkie obroty na kasach fiskalnych.
  Nowym obowiązkiem zostanie objętych 13 grup usług lub towarów. Wśród nich znajdą się np. lekarze i prawnicy, rzeczoznawcy, detektywi i ochroniarze. Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących zacznie obowiązywać 1 stycznia 2011 r. Jednak większość zmian będzie miała zastosowanie dopiero od 1 maja 2011 r. Wszystko po to, aby podatnicy mieli odpowiednio dużo czasu na przygotowanie się do nowych obowiązków ewidencyjnych.
 • Kogo obejmie obowiązek stosowania kas?

  Z dotychczasowych zwolnień o charakterze przedmiotowym w zakresie sprzedaży w rozporządzeniu nie przewidziano następujących usług:
  • magazynowania i przechowywania towarów pozostałe – wyłącznie przechowywanie i dozór mienia – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r. – ex 63.12.14),
  • przechowalni bagażu na dworcach kolejowych – wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność (PKWiU z 1997 r. – ex 63.21.10-00.10) 1),
  • przechowalni bagażu na dworcach autobusowych – wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność (PKWiU z 1997 r. – ex 63.21.21-00.10) 1),
  • prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU z 1997 r. – 74.1), z wyjątkiem usług notariuszy prowadzących repertorium A i P,
  • rzeczoznawstwa objęte również grupowaniem PKWiU usługi architektoniczne i inżynierskie – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r. – ex 74.2),
  • rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r. – ex 74.5),
  • detektywistyczne i ochroniarskie – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r.– ex 74.6),
  • sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych (PKWiU z 1997 r. – ex 74.83),
  • komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – m.in. usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, usługi świadczone przez agencje inkasa – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r. – ex 74.84),
  • w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU z 1997 r.– 85),
  • świadczone przez schroniska dla zwierząt,
  • związane z rekreacją, kulturą i sportem, które dotychczas nie były jeszcze objęte obowiązkiem stosowania kas (PKWiU z 1997 r.– ex 92),
  • pogrzebowe i pokrewne (PKWiU z 1997 r.– 93.03),
  • usługi świadczone w gospodarstwach domowych (PKWiU z 1997 r.– 95)
 • Czy są zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej?

  Wysokość obrotu to obecnie podstawowe kryterium zwolnienia.

  20 tys. zł - Zasadą jest, że urządzeń fiskalnych nie muszą instalować podatnicy, których sprzedaż nie przekracza 20 tys. zł czyli podatnicy o małych dochodach. Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy - licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym sprzedaż przekroczyła ten limit.

  20 tys. zł - podatnicy rozpoczynający działalność również są zwolnieni z nowego obowiązku, ale tylko do chwili osiągnięcia obrotu ponad 20 tys.zł. W momencie przekroczenie limitu trzeba zainstalować kasę.
 • Sankcje za brak kasy

  Jeśli podatnik w ustawowym terminie nie zacznie stosować w prowadzonej działalności gospodarczej kasy rejestrującej, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

  Jeżeli podatnik nie rozpocznie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w obowiązujących terminach nie będzie mógł oczywiście skorzystać z prawa odliczenia od podatku, kwot wydatkowanych na zakup kasy (obecnie 90 % jej ceny zakupu, nie więcej jednak niż 700 zł).

  W przypadku braku kasy fiskalnej podatnik zobowiązany do jej posiadania może zostać ukarany karą grzywny do 240 stawek dziennych za nieprowadzenie księgi (kasa fiskalna jest księgą w rozumieniu Kodeksu karnego skarbowego), albo w przypadku mniejszej wagi karą grzywny za wykroczenie skarbowe.

  W przypadku posiadania kasy, ale nieewidencjonowania przy jej pomocy sprzedaży, albo też w przypadku ewidencjonowania tylko części sprzedaży, którą podatnik powinien ewidencjonować, podatnik może zostać ukarany karą grzywny do 240 stawek dziennych za nierzetelne prowadzenie księgi, albo w przypadku mniejszej wagi karą grzywny za wykroczenie skarbowe.

  W przypadku nieprawidłowego ewidencjonowania na kasie rejestrującej, które jednak nie skutkuje uszczupleniem zobowiązania podatkowego podatnik może zostać ukarany karą grzywny za wykroczenie skarbowe za wadliwe prowadzenie księgi.

  W przypadku niezgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego podatnik zobowiązany będzie do zwrotu odliczonych lub zwróconych mu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej.
 • Obowiązki dot. eksploatacji i serwisowania urządzenia

  Podatnik jest obowiązany do wykonywania przeglądów okresowych. Przegląd kasy wykonywany jest przez autoryzowany serwis i powinien odbyć się nie rzadziej, niż co 24 miesiące.

  Podatnik ma obowiązek zgłosić do serwisu każdą nieprawidłowość w działaniu kasy.

  Podatnik ma obowiązek samodzielnej i stałej weryfikacji poprawności pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów (usług) i właściwego ich przyporządkowania do stawek podatków.

  Podatnik ma obowiązek przechowywania książki kasy w miejscu i przez okres jej użytkowania oraz udostępniania jej na żądanie służby serwisowej.

  W przypadku utraty książki kasy rejestrującej podatnik jest obowiązany niezwłocznie zwrócić się do serwisu o wydanie duplikatu oraz powiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego. Na stronie tytułowej tej książki kasy rejestrującej musi być umieszczony napis "DUPLIKAT".

  Podatnik ma obowiązek poddania obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kas, które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem przez podatnika do prowadzenia ewidencji.

  Naruszenie obowiązków w zakresie zgłoszenia kasy do serwisu celem wykonania przeglądu skutkuje utratą prawa odliczenia do 90% ceny netto kasy (nie więcej niż 700 zł) albo obowiązkiem zwrotu kwoty już odliczonej, albo otrzymanej wcześniej.
 • Masz inne pytanie? – ZADZWOŃ DO NAS!

  Tel. 71 73 82 478

Zadzwoń do nas
an image